USB

Ansatte i Hans og Grete barnehage jobber etter Sandnes Kommune sitt felles satsningsområde: USB (Utviklingsstøttende barnehager.

USB = Den utviklingsstøttende barnehagen

I Hans og Grete barnehage jobber vi med Sandnes kommune sitt kvalitetssystem for å styrke kunnskap og handlingskompetanse om hvordan barnehageansatte best kan støtte barn i deres utvikling.  Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvalitet på de ansattes samspill med barna.                                                                                                                          Barnehagebarn i Sandnes skal gis et kvalitativt godt tilbud uavhengig av avdeling og uavhengig av barnehage.

Denne satsingen bygger på forskningsbasert kunnskap på hva som utgjør god kvalitet i barnehagen. Det sentrale er hvordan barnehageansatte møter barns ulike behov i sitt daglige samspill med barna.

Barnehageansatte skal:

  • Sikre at det er et positivt klima på avdelingen
  • Være sensitive overfor barns signaler
  • Ta barns perspektiv
  • Gi veiledning og reguleringsstøtte

 

I praksis har vi egne fagdager for alle ansatte i regi av kommunen, USB arbeid på personalmøter, samt arbeid på avdelings-og individnivå i barenhagen. barnehagen. 

Fagleder Mona er vår USB veileder som har hovedansvar for faglig oppdatering av personalet gjennom fagmøter og veiledning, mens Ped. lederne har ansvaret for at dette drives videre på avdelingsnivå.

Les mer på: https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/planer/rbup_den-utviklingsstottende-barnehagen.pdf